End-User License Agreement

Please read this agreement carefully before installing or using this product.

 

If you agree to all of the terms of this End-User License Agreement, by checking the box or clicking the button to confirm your acceptance when you first install the web application, you are agreeing to all the terms of this agreement. Also, By downloading, installing, using, or copying this web application, you accept and agree to be bound by the terms of this End-User License Agreement, you are agreeing to all the terms of this agreement. If you do not agree to all of these terms, do not check the box or click the button and/or do not use, copy or install the web application, and uninstall the web application from all your server that you own or control.

 

Note: With this script, We are using the official Social Media API (Facebook, Twitter etc, except Instagram) which is available on Developer Center. That is a reason why this script depends on Social Media API(Facebook, Instagram, Twitter etc). Therefore, We are not responsible if they made too many critical changes in their side. We also don't guarantee that the compatibility of the script with Socia Media API will be forever. Although we always try to update the lastest version of script as soon as possible. We don't provide any refund for all problems which are originated from Social Media API (Facebook, Instagram, Twitter etc).

 

If you do not accept the terms of this agreement and you purchased a product containing the web application from an authorized retailer, you may be eligible to return the product for a refund, subject to the terms and conditions of the applicable return policy.

 

Hizmet Şartları

Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Lütfen bu ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul ediyorsanız, web uygulamasını ilk yüklediğinizde onayınızı onaylamak için kutuyu işaretleyerek ya da düğmesini tıklatarak, bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, bu web uygulamasını indirerek, yükleyerek, kullanarak veya kopyalayarak, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarına uymayı kabul edersiniz. Bu koşulların tümünü kabul etmiyorsanız, kutuyu işaretlemeyin veya düğmeyi tıklatmayın ve / veya web uygulamasını kullanmayın, kopyalamayın veya yüklemeyin ve web uygulamasını sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz tüm sunucularınızdan kaldırın.Not: Bu uygulamada resmi Sosyal Medya API'lerini (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin vb.) kullanıyoruz. Bu nedenle, Instagram, Facebook, Twitter ve Linkedin kendi tarafında çok fazla kritik değişiklik yapılması durumunda sorumlu değiliz. Bu uygulamanın Socia Media API'ler ile uyumluluğunun sonsuza kadar süreceğini de garanti etmiyoruz.

Her zaman API'lerin en son sürümünü mümkün olan en kısa sürede güncellemeye çalışsak da. Social Media API'den (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb.) kaynaklanan tüm sorunların iadesini almıyoruz. Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız ve web uygulamasını içeren bir ürünü yetkili bir satıcıdan satın aldıysanız, geçerli iade politikasının hüküm ve koşullarına tabi olarak ürünü iade için iade etme hakkınız olabilir.

 

Bu Anlaşma Şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi İçeriği  ve Diğer Platformların hizmet sözleşmeleri de Dahil edilmektedir. Mesafeli Satış ve diğer hizmet anlaşmalarını lütfen Okuyunuz. 

 

CK Sosyal Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Facebook

instagram Veri İlkesi

 

instagram Hakkında

Youtube

Google

Tumblr

 

Tumblr Gizlilik

Twitter

Linkedin

Pinterest Business

Pinterest

Reddit

VK

Telegram
 

Gizlilik Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

 

cksosyal.com (CK Sosyal”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, CK Sosyal olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, CK Sosyal tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. CK Sosyal ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel/işitsel verileriniz,

CK Sosyal ’den aldığınız hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz,

Ayrıca, belirli bir CK Sosyal online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, CK Sosyal ’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

 

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,

Kimliğinizin teyit edilebilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,

İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi

Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

Müşterilerle aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,

Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon ve duyuruların gerçekleştirilebilmesi,

Raporlama ve denetim yapılabilmesi,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini temine dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, müşteri hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup, CK Sosyal’ e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

 

TÜRSAB,

İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,

Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

Mahkemeler

Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,

Yetkili temsilci ve acenteler,

CK Sosyal kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını temine anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları

Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları

Dâhil, müşteriye sunulan hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda CK Sosyal ‘in sözleşmese ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

5. Veri Güvenliği

 

CK Sosyal, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca CK Sosyal, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi "   info@cksosyal.com elektronik posta adresine iletebilir, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve esasları Hakkında Tebliğ’ de bulunan usuller ile başvurabilirsiniz.